My Profile

Salam Sahabat

Salam Sahabat

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Ta’ala Wabarakatu

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, kami memuji-Nya, meminta pertolongan kepada-Nya, dan meminta ampun kepada-Nya. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa-jiwa kami, dan dari keburukan-keburukan perbuatan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.”

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan darinya Allah menciptakan isterinya; dan dari keduanya Allah mengembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silatur rahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mena’ati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.

Amma ba’du; Maka sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad , dan seburuk-buruk perkara dalam agama adalah yang di ada-adakan, setiap yang diada-adakan (dalam urusan agama) adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah kesesatan. (HR. Muslim, an-Nasa’i dan selain keduanya)

Segala puji hanyalah milik Alloh yang telah mempertautkan hati kaum mukminin dan menganjurkan mereka supaya bersatu padu dan saling berhimpun serta memperingatkan dari perpecahan dan perselisihan.

Saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang haq untuk disembah melainkan hanyalah Alloh semata yang tidak memiliki sekutu. Dialah yang mensyariatkan dan memudahkan, dan Dia terhadap kaum mukminin adalah sangat penyantun.

Saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, yang diperintahkan dengan kemudahan dan berita gembira.

Beliau bersabda : Permudahlah dan janganlah kamu persulit, berikanlah kabar gembira dan janganlah membuat orang lari (dari kebenaran).

Permisalan kaum mukminin satu dengan lainnya dalam hal kasih sayang, tolong menolong dan kecintaan, bagaikan tubuh yang satu, jika salah satu anggotanya mengeluh sakit, maka seluruh tubuh akan merasa demam atau terjaga”

Tidak ragu lagi, bahwa kewajiban Ahlus Sunnah di setiap zaman dan tempat adalah saling bersatu dan menyayangi di antara mereka serta saling bekerja sama di dalam kebajikan dan ketakwaan…

Mengutip kata-kata Hasan al Banna:

“Wahai kaum kami, sesungguhnya saya menyeru kepada kalian, bahwa Al-Quran ada ditangan kanan saya dan sunnah di tangan kiri saya dan amal para salafussholih dari umat ini sebagai tauladan. Kami menyeru kepada kalian untuk kembali kepada Islam; ajaran dan hidayah Islam… Islam adalah sistem kehidupan yang komprehensif, mencakup segala aspek kehidupan, dia merupakan negara dan bangsa, atau pemerintahan dan umat, dia merupakan akhlak dan kekuatan atau rahmat dan keadilan, dia merupakan tsaqofah dan qonun atau ilmu dan hukum, dia merupakan materi dan harta atau usaha dan kekayaan, dan dia merupakan jihad dan da’wah atau prajurit dan ideologi, sebagaimana dia merupakan akidah yang bersih dan ibadah yang benar satu sama lainnya”.

“Saya adalah seorang pelancong yang sedang mencari kebenaran, manusia yang mencari petunjuk ditengah kerumunan manusia, rakyat yang mengidamkan kemuliaan negaranya, kebebasan, ketenangan dan kehidupan yang sejahtera dibawah naungan Islam yang suci, saya seorang hamba yang mengenal tujuan hidup, “Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah karena Allah Tuhan semesta alam, tiada sekutu bagi-Nya dan dengan demikian Aku diperintahkan dan Aku termasuk orang yang pertama muslim”. (Al-An’am : 162-163). Inilah saya, lalu sipakah anda?”

“Serukanlah kepada kami karena sesungguhnya kami membawa suatu kebaikan, kumpulkanlah kepada kami manusia maka akan kami bacakan kepada mereka dzikir, kami akan menjadi dokter bagi yang sakit, akan diam penduduk dunia jika tidak mendengar semboyan kami; “Allah adalah tujuan kami, Rasul adalah pemimpin kami, Al-Quran dustur kami, jihad adalah jalan hidup kami, mati di jalan Allah adalah cita-cita tertinggi kami…”

“Betapa inginnya kami agar umat ini mengetahui, bahwa mereka lebih kami cintai daripada diri kami sendiri. Kami berbangga ketika jiwa-jiwa kami gugur sebagai penebus bagi kehormatan mereka, jika memang tebusan itu yang diperlukan. Atau menjadi harga bagi tegaknya kejayaan, kemuliaan dan terwujudnya cita-cita mereka, jika memang itu harga yang harus dibayar. Tiada sesuatu yang membuat kami bersikap seperti ini selain rasa cinta yang mengharu-biru hati kami, menguasai perasaan kami, memeras habis air mata kami, dan mencabut rasa ingin tidur dari pelupuk mata kami. Betapa berat rasa di hati ketika kami menyaksikan bencana yang mencabik-cabik umat ini, sementara kita hanya sanggup menyerah pada kehinaan dan pasrah oleh keputusasaan.

Sungguh kami berbuat di jalan Allah untuk kemaslahatan seluruh manusia, lebih banyak dari apa yang kami lakukan untuk kepentingan diri kami. Kami adalah milik kalian wahai saudara-saudara tercinta. Sesaat pun kami tidak akan pernah menjadi musuh kalian.”

Mengutip perkataan Syaikh Bin Baz rahimahullaahu:

“Zaman ini adalah zaman kelembutan, kesabaran dan hikmah, bukanlah zaman kekerasan (kebengisan). Mayoritas manusia saat ini dalam keadaan jahil (bodoh), lalai dan lebih mementingkan duniawiyah. Maka haruslah sabar dan lemah lembut sampai dakwah ini tersampaikan dan sampai mereka mengetahuinya. Kami mohon petunjuk kepada Alloh untuk semuanya.”
(Majmu’ Fatawa Samahatul Imam Ibnu Bazz (Juz VIII, hal 376) dan (Juz X, hal. 91)

Dan mengutip perkataan Imam Albani rahimahullaahu:

“Wajib atas kita untuk berlemah lembut di dalam dakwah kita terhadap orang-orang yang menyelisihi kita, dan jadikan selalu firman Alloh Ta’ala berikut (sebagai pegangan) dan untuk selamanya :
“Serulah mereka ke jalan Rabb-mu dengan hikmah dan nasehat yang baik, serta berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik.”
Dan mereka yang pertama lebih berhak untuk kita terapkan hikmah ini adalah mereka yang paling memusuhi kita di dalam dasar (mabda’) dan aqidah kita, hingga kita tidak menggabungkan antara beratnya dakwah yang haq yang Alloh memperteguh kita dengannya dengan beratnya cara (ushlub) kita berdakwah kepada Alloh Azza wa Jalla”

Dan mengutip perkataan Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad hafizhahullaahu:

“Telah terjadi di zaman ini, sibuknya sebagian ahlus sunnah dengan sebagian lainnya dengan tajrih (saling mencela) dan tahdzir, dan implikasi dari hal ini menyebabkan terjadinya perpecahan, perselisihan dan saling mengisolir. Padahal sepantasnya bahkan seharusnya bagi mereka untuk saling mencintai dan berkasih sayang terhadap sesama mereka, dan menyatukan barisan mereka di dalam menghadapi ahli bid’ah dan pengikut hawa nafsu yang menyelisihi ahlus sunnah wal jama’ah.

“Aku nasehatkan –kepada penuntut ilmu- agar menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi mereka, sebagai pengejawantahan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam, “diantara kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berfaidah baginya.” Hadits hasan diriwayatkan oleh Turmudzi.”

“Aku nasehatkan –kepada penuntut ilmu- untuk bersikap pertengahan dan moderat, diantara sikap ghuluw (ekstrim) dan meremehkan, dan diantara sikap ifrath (berlebih-lebihan) dan tafrith (menggampangkan). Sebagai pengejawantahan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam, “Jauhilah oleh kalian sikap ghuluw di dalam agama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa dikarenakan sikap ghuluw mereka di dalam agama.” Ini hadits shahih, dikeluarkan oleh an-Nasa’i dan selainnya.”

“Dan aku nasehatkan supaya mereka berhati-hati dari sikap zhalim, dikarenakan hadits Qudsi, “Wahai hamba-Ku, sesunguhnya Aku haramkan kezhaliman atas diri-Ku, maka aku jadikan pula haram atas diri kalian, maka janganlah kalian saling menzhalimi” diriwayatkan oleh Muslim, dan hadits Shallallahu ‘alaihi wa Salam, “takutlah kalian dari kezhaliman, karena sesungguhnya kezhaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat” diriwayatkan oleh Muslim.

Aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk menunjuki seluruh ummat kepada apa yang diridhai-Nya, agar mereka mendalami agama Islam (tafaqquh fid din) dan menetapi kebenaran, serta agar mereka menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat dan menjauhkan dari apa-apa yang tidak bermanfaat. Sesungguhnya Ia berkuasa dan berkemampuan atasnya. Semoga Sholawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya dan para sahabatnya. (selesai kutipan)

Diriwayatkan bahwa Hasan Al-banna berkata: “Kami menginginkan terbentuknya sosok individu muslim, rumah tangga Islami, bangsa yang Islami, pemerintahan yang Islami, negara yang dipimpin oleh negara-negara Islam, menyatukan perpecahan kaum muslimin dan negara mereka yang terampas, kemudian membawa bendera jihad dan da’wah kepada Allah sehingga dunia mendapatkan ketentraman dengan ajaran-ajaran Islam.”

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda :

“Aku telah meninggalkan kalian di atas (agama) yang terang benderang, malamnya bagaikan siangnya dan tidak ada yang berpaling darinya melainkan ia pasti binasa.”

“Janganlah kamu saling dengki, saling membenci, saling mengintip rahasia, saling bersaing, saling mencari keburukan, saling menawar lebih tinggi untuk menipu pembeli sehingga menawar tinggi, saling memutuskan hubungan, saling bermusuhan, janganlah sebagian kalian menjual atas jualan yang lain. Jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara sebagaimana yang diperintahkan Allah. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menganiaya, tidak boleh menelantarkannya dan tidak boleh menghinanya.

Taqwa ada di sini, taqwa ada di sini, taqwa ada di sini kata Rasululloh Shallallahu’alaihi wasallam sambil menunjuk dadanya.

Cukuplah merupakan kejelekan seseorang apabila menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram darahnya, kehormatannya dan hartanya. Hati-hatilah bersangka buruk, karena sesungguhnya bersangka buruk adalah omongan yang paling dusta.

Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk kamu dan hartamu, tetapi ia melihat hati dan perbuatanmu.” (riwayat Muslim dan Bukhari)

“Sesungguhnya kelemahlembutan itu, tidaklah berada pada sesuatu melainkan ia pasti akan menghiasinya dan tidaklah ia tercabut dari sesuatu, melainkan ia pasti akan memburukkannya.”

“Sesungguhnya Alloh itu Maha Lemah-lembut dan mencintai kelemahlembutan, Dia anugerahkan kepada kelemahlembutan apa yang tidak Ia anugerahkan kepada kebengisan.”

Wahai Kaum Muslimin Yang dimuliakan oleh Allah SWT

Telah nyata kebencian dan makar kaum kafir untuk menghancurkan Islam dan umatnya. Mereka telah melakukan konspirasi canggih dan rapi untuk mengubur Islam. Mereka terus terjaga dan berpikir keras siang-malam untuk mencari dan mencoba cara-cara terbaru untuk menghancurkan Islam. Mereka bahu-membahu dan terus bekerjasama memikirkan bagaimana merusak Islam. Mereka tak segan-segan melakukan teror, intimidasi, hingga serangan fisik dalam rangka meluluhlantakkan Islam dan umatnya.

Akankah kita berdiam diri?
Ridhakah kita menyaksikan Islam diinjak-injak dan dihinakan?

Wahai Kaum Muslimin Yang dimuliakan oleh Allah SWT

Islam akan terselamatkan jika kita semua berpegang teguh dengan syariat Islam, insya allah. Artinya, kita tidak hanya meyakini Islam sebatas bibir semata. Lebih jauh, kita harus menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan kita; baik dalam ibadah ritual yang biasa kita laksanakan maupun dalam bidang akhlak dan muamalah—seperti politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan sebagainya.

Di samping itu, harus ada institusi negara (Khilafah) yang melindungi seluruh kepentingan umat Islam. Dengan institusi inilah seluruh syariat Islam akan diterapkan secara sempurna sehingga akidah umat dapat terselamatkan. Marilah kita bahu-membahu, mencurahkan pikiran dan tenaga kita demi tegaknya Khilafah Islamiyah.

Sesungguhnya barat tidak memandang kita dengan dua kaca mata, namun hanya satu kaca mata saja, yaitu kacamata fanatik buta, kedengkian dan kezhaliman yang nyata terhadap kaum muslimin. Tatkala Islam tegak dengan tanpa mempermasalahkan batas-batas wilayah, bersatu dalam amal serta telah rekat persatuannya maka tiba-tiba saja mereka merobek-robek dan mencerai beraikan kita.

Aqidah Islam merupakan satu-satunya pandangan yang dengannya seorang muslim mampu melihat kesalahannya dalam bersikap, berfikir dan mengambil dasar hidup. Aqidah Islam merekomendasikan kepada kita untuk mengambil warisan sejarah agar kita tahu batas, mana yang harus kita terima dan mana yang wajib kita tolak.

Sesungguhnya aqidah adalah pondasi jati diri yang paling besar yang mengikat seorang muslim dengan saudaranya sesama muslim, sehingga menjadi ibarat satu tubuh. Jika ada salah satu anggota badan yang sakit maka anggota badan yang lain ikut merasakannya dengan susah tidur dan demam, seperti disebutkan dalam hadits.

Inilah ikatan yang hakiki dan yang sesungguhnya. Adapun selain itu seperti hubungan kerabat, teman, keluarga, suku, bangsa, ras adalah bersifat nisbi. Dalil yang menunjukkan hal ini yaitu firman Allah subhanahu wata’ala, artinya,
Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka.” (QS. al-Mujadilah:22)

Saya memohon pada Allah ‘Azza wa Jalla semoga memberikan taufiq-Nya kepada kita semua untuk mendapatkan ilmu yang bermanfa’at dan beramal dengannya serta berda’wah kepadanya di atas hujjah yang nyata, dan semoga Ia mengumpulkan kita semuanya di atas kebenaran dan petunjuk dan menyelamatkan kita semuanya dari berbagai fitnah baik yang nyata maupun yang tersembunyi. Sesungguhnya Allah Maha penolong atas segala hal dan Dia Maha kuasa atasnya. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam serta keberkahan kepada hamba-Nya dan Rasul-Nya Nabi kita Muhammad dan kepada keluarga serta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kemudian

Telah nampak kebencian dari mulut-mulut orang kafir, dan apa yang disembunyikan di dada mereka adalah lebih besar lagi (TQS. Ali Imran[3]:118).

“Sesungguhnya orang-orang yang ingkar dan menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah, sungguh mereka telah sesat dengan kesesatan yang jauh.” (An-Nisaa’ : 167)

Wahai Kaum Muslim………..

Kita harus bersatu, saling bahu-membahu menghadapi rekayasa orang-orang yang saling bersekutu memusuhi kita. Allah memerintahkan kita untuk bersatu. Rasulullah telah menjelaskan bahwa seorang Muslim adalah saudara Muslim yang lainnya; tidak boleh saling menzalimi, menyerahkan saudara kita kepada musuh, serta menghina dan merendahkan saudara kita sendiri. Kita harus saling berjanji untuk menjadi saudara di jalan Allah, tidak menjadikan orang kafir sebagai kawan/pelindung. Kita juga dilarang memata-matai kaum Muslim lainnya. Allah dan Rasul-Nya tidak membolehkan kita saling mencela, saling menuduh, atau saling mengkafirkan selama kita beriman pada akidah Islam sesuai dengan al-Kitab dan as-Sunah.

Allah memerintahkan kita agar menjadi orang-orang yang bersikap keras/tegas terhadap orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin, tetapi berlemah lembut di antara kita. Kita dilarang bersikap sebaliknya; bersikap keras terhadap kaum Muslim dan berlemah lembut kepada kaum kafir.

Wahai kaum Muslim………..

Kita wajib selalu terikat dengan Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah saw. Kita harus berjalan dengan Islam dan berpegang teguh pada Islam. Kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam di muka bumi ini dengan menegakkan kembali negara Khilafah ar-Rasyidah yang bersandar pada metode kenabian. Dengan Khilafah ar-Rasyidahlah, Islam dan kaum Muslim akan mulia dan kekufuran serta orang-orang kafir akan terhina.

Oleh karena itu, kita harus saling berjanji untuk meninggikan kalimat Islam, meninggikan kalimat al-Haq bersama-sama. Sebaliknya, kita harus menghinakan kalimat dan pemikiran kufur serta para pengikutnya.

Siapa saja yang menghendaki kemuliaan, kemuliaan itu seluruhnya kepunyaan Allah.” (QS. Fâthir [35] : 10)

Semoga kita senanatiasa dilindungi oleh Allah dan termasuk kedalam golongan yang diberi petunjuk olehNya dan Mendapat Syafaatnya di hari pembalasan.

Amin ….Amin…. Amin Ya Rabbal Alamin

Iklan

26 thoughts on “My Profile

 1. Salam sahabat…
  TQ sbb kunjungi myblog sebelum ini..

  semoga saudara terus istiqamah dalam perjuangan Islam melalui dunia tanpa batasan ini…

  semoga hasil kerja kita mendapat rahmat dan keredhaan ilahi..InsyaALLAH..amin..

  Wahai Sahabat..
  Tika diri kelapangan atau dalam kekangan,
  AL-ASR punya tafsiran yg tersirat,
  Di saat kehausan kecemerlangan, AL-MU’MINUN
  formula al-falah yg terhebat,
  Bila jiwa dn hati diasak & disentak dgn kemenangan
  musuh Allah, AS-SAF mengutuhkan iman di hati lantas
  bersama di saf perjuangan…

 2. trus berjuang kawan,minta tolong carikan gambar guru dahlan atau guru cantung,sobib mu tuhuk sudak mencari
  kirimkan ke email unda nah;Gt_Yie07@yahoo.co.id.makasih dingsanak lah

 3. Smga Allah slalu mridhai dn mmbimbing sgala aktfts qt. Mdh2n taufik dn kasih sayang slalu dcurahkan Nya utk qt. Amiin…. Saya pnggmar guru skumpul+guru zuhdi. Oh ya,klo bleh ntar muat profil putra guru skumpul. Thanks…

 4. blog yang memberi pencerahan. anda mengambil posisi yang tepat dalam komunitas blog. untuk menjadi sempurna komunitas blog ini harus bekerja sesuai bidang masing-masing. semua ilmu dan kekayaan, baik buruk adalah milik Allah SWT tanpa kecuali.
  jadi ingatlah akan posisi masing-masing ketika hutang pinjaman akan ditagih.

  salam hormat
  semoga Allah SWT memberikan berkah kita smua.

  hru

 5. Smoga saudaraku sebangsa dan setanah air selalu mau menerima dan mensyukuri nikmat Allah yg telah diberikan kepada kita, dan janganlah menilai manusia itu dengan Harta dan kekayaan karena akan menjadikan kesombongan, eling menungso ning alam dunyo iku mung mampir ngombe lebih beci’ nerimo ing pandhum

 6. Assalamualaikum, wahai umati Rasulullah SAW…smoga ALLAH SWT selalu encurahkankasih sayang-NYA kepada kita semua…No Hp ane 085651206409 buat yg mo knal ma ane, ane stayin banjarmasin

 7. Assalamu’alaikum shohib.

  Moga rahmat dan ridho Allah senantiasa menyertai kita.

  untuk bisa beramal kita butuh dua hal yang saling punya kelebihan tapi berbeda keutamaan. Dua Hal itu adalah ILMU dan HARTA….

  Tidak ada perjuangan yanglebih utama daripada menegakkan “Kalimatullah” dan tidak satupun perjuangan yang lebih berat daripada menghadapi NAFSU serta perjuangan yang tidak pernah bangkit bila tak mampu melawan rasa MALAS

 8. Saudaraku Muslimin,

  Terima kasih, atas informasi dan ilmu yang diberikan, semoga Allah selalu menjaga anda dan keluarga dalam lindunganNya…Amiin, Pandangan dan cara hidup yang islami haruslah menjadi cerminan kita yang muslim, sehingga persepsi tentang Islam sebagai agama yang Rahmatan lil allamin benar2 akan terwujud, saya berharap bahwa cara kita meninggikan agama kita tanpa harus bertujuan untuk menghinakan penganut agama yang lain, karena Rasullulah ketika menerima tamu dari kalangan penganut agama/kepercayaan yang lain menerima dengan cara yang santun dan sangat terhormat.
  Biarkanlah nanti persepsi akan terbentuk karena “kebaikan dan keindahan Islam yang kita anut selama ini”, pada saat ini banyak saudara kita yang mengkotori keindahan Islam hanya karena keinginan memaksakan sesuatu keyakinan pada orang lain, Berlian disimpan dimana saja akan tetap memberikan sinarnya yang gemerlap, walaupun dilempar kedalam lumpur, percayalah Saudaraku Islam itu ibarat berlian, tidak perlu dibela, tidak perlu diapksakan, karena Allah jua yang menjaga dan meninggikan Islam sebagai agama yang diridhoinya!!

  Wassallam, Warrakh, Wabarakatuh!!

 9. aslm, salam kenal untuk semua yg membaca salam saya, saya dari di jakarta, saya ingin di kirimkan profile guru zaini abdul ghani martapura, dan juga saya juga ingin mengkoleksi qosidah beliau, tolong di bantu yach saudaraku.
  terimakasih
  ahmad harfan mohamad ali
  jakarta

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s